om oss / stadgar

STIFTELSEN KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER MONUMENTAL

§ 1
Stiftelsens benämning skall vara “Stiftelsen Konstnärernas Kollektivverkstäder i Malmö, Monumental”.

§ 2
Stiftelsen har till ändamål att genom anskaffning av lokaler och utrustning skapa möjlighet för yrkesverksamma bildkonstnärer att experimentera och utföra sina verk.

§ 3
Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse med säte i Malmö.

§ 4
Stiftelsen skall bestå av  5 ordinarie ledamöter. Härjämte må utses högst lika många suppleanter. Ledamöter i styrelsen utses genom att styrelsen kompletterar sig själv.

§ 5
Styrelsen utser ordförande inom sig.

§ 6
Styrelsen är endast beslutsför när minst 3 av dess ordinarie ledamöter eller suppleanter är närvarande.

§ 7
Giltiga styrelsebeslut skall föregås av omröstning varvid majoritetsbeslut gäller.

§ 8
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

§ 9
Till styrelseledamot kan utgå skälig ersättning för arbetet i styrelsen.

§ 10
Vid stiftelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden  jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall förvaras i datumordning.

§ 11
För granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse en auktoriserad/godkänd revisor.

§ 12
Stiftelsen skall inte stå under statlig eller annan offentlig tillsyn.

§ 13
Ändring av dessa stadgar, utom ändamålsbestämmelsen enligt § 2,  får endast ske genom enhälligt styelsebeslut.

Malmö 2010-08-19

 

Johan Röing
Ordförande för Stiftelsen Konstnärernas Kollektivverkstäder i Malmö, Monumental